آموزش علوم تجربی

خلاصه درس-سوال همراه پاسخ

امتحان دیماه پایه دوم

بنام هستی بخش یکتا

امتحانات پایان ترم مدرسه راهنمایی شاهد پسران دی ماه 89     

نام درس: علوم تجربی                 پایه: دوم                                          نام دبیر:             تاریخ امتحان: /10/

شماره صندلی

 

نام و نام خانوادگی:                                                                 نام پدر:                                      شعبه کلاس:                           زمان: 60 دقیقه

ردیف

حدیث: دنیا فریب می دهد و به سرعت می گذرد.    امام علی (ع)

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

Ø        بعضی از مواد در واکنش های شیمیایی شرکت نمی کنند اما باعث می شوند واکنش زودتر انجام شود.به این مواد …………....... می گویند.

Ø        زمانی که ماه بین زمین و خورشید قرار بگیرد ............................ روی می دهد.

Ø        به مجموع انرژی ذرات سازنده ماده انرژی .......................... آن جسم می گویند.

Ø        فاصله ی دو برجستگی متوالی موج را .......................... می نامند.

1

2

کلمات مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید تا هر عبارت از نظر علمی به عبارتی درست تبدیل شود.

ü        در بین مواد جامد رسانایی گرمایی (فلزات/نافلزات) از همه بیشتر است.

ü        برای آنکه صدایی را بشنویم باید بسامد آن صدا در محدوده شنوایی (کمتر از 20 هرتز/بیشتر از 20000 هرتز/بین 20تا 20000 هرتز) باشد.

ü        وقتی آهن زنگ می زند جرم زنگ آهن (مساوی با/بیشتر از/کمتر از)جرم اکسیژن و آهنی است که با هم واکنش داده اند.

ü        هرگاه نور سفید به منشور بتابد به دلیل اینکه میزان (بازتاب/شکست) نورهای رنگی مختلف با هم یکسان (است/نیست) هنگام عبور از منشور (ازهم جدا/به هم نزدیک) می شوند.

1

3

در هر یک از موارد زیر گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

v       فاصله 5 قله متوالی در موجی 100 سانتی متر است طول موج چقدر است؟

الف)20 سانتی متر             ب)25 سانتی متر                     ج)50 سانتی متر              د)100 سانتی متر         

 

v       کدامیک از تغییرات زیر گرما گیر است؟

الف)تبخیر          ب)سوختن چوب            ج)انجماد          د)میعان

 

v       کدامیک از امواج زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارند؟

الف)پرتو ایکس           ب)صوت            ج)پرتو گاما              د)فرو سرخ

 

v       اگر فاصله کانونی یک آینه مقعر 10cmباشد شعاع دایره ای(کره ای)که آینه بخشی از محیط آن است چقدر خواهد بود؟

الف)10cm                      ب)20cm                          ج)30cm                           د)40cm

 

 

 

 

1

4

در عبارت زیر خواص نقره نوشته شده است.

الف) فلزی چکش خوار است

ب) رسانای جریان برق و گرماست

ج)با مواد اسیدی واکنش می دهد

د)اگر مدتی در هوای مرطوب بماند سیاه می شود

حال در جدول زیر خاصیت های نقره را در جای مناسب بنویسید.

 

خاصیت فیزیکی

خاصیت شیمیایی

 

 

 

 

1

5

معادله ی نوشتاری واکنش میان آهن و گوگرد را  بنویسید.و در آن واکنش دهنده و فراورده را مشخص کنید

 

 

 

 

 

1

6

کدام جمله صحیح است؟ علت پاسخ خود را توضیح دهید.

الف) موج انرژی را منتشر می کند

ب)موج ذرات ماده را منتشر و منتقل می کند

 

 

 

1

7

تفاوت امواج مکانیکی و الکترو مغناطیسی را بنویسید.(دو مورد)

 

 

 

1

8

نوسانگری در مدت 1 دقیقه 30 نوسان انجام می دهد.دوره و بسامد این نوسانگر را بدست آورید.

 

 

 

 

 

 

1

9

ساعت 2:40 در پیرابین چه ساعتی را نشان می دهد؟در یک آینه تخت چه عددی را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

0/75

10

مسیر پرتو های نور را پس از برخورد به هر یک از وسایل زیر مشخص کنید

 

                                             

  

1/5

11

هوای زیر سرپوش B را تخلیه کردهایم زنگ هر دو ساعت روی ساعت 5 کوک شده است .به نظر شما صدای زنگ کدام یک از ساعت ها بهتر به گوش میرسد.چرا؟

 

 

 

 

1

12

در معادله زیر اگر 7 گرم ماده A با 12 گرم ماده B وارد واکنش شوند.در صورتی که مقدار فرآورده ی  D 5 گرم باشد مقدار ماده ی C چند گرم است؟

 

 

                                                                                                                                           C+D                             A+B

 

1

13

در شکل زیر زاویه بازتابش از آینه سوم ( M3)  چند درجه است؟ محاسبه کنید

 

1/25

14

الف )بازتاب منظم(آینه ای) و نامنظم را با رسم شکل نشان دهید؟

 

 

 

ب) امواج طولی و عرضی را تعریف کنید

 

1/5

موفق باشید

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 خرداد1390ساعت 21:44  توسط جودکی  | 

نمونه سوال پایانی درس علوم پایه سوم

 

آزمون پایان ترم        نام:     نام خانوادگی:                مدرسه راهنمایی یاسین

مدت امتحان:85 دقیقه           کلاس:             گروه:                 سال سوم

1-با استفاده از جعبه لغت عبارات زیر را کامل کنید(2نمره)

 

جهش     آبی     قرمز    عددجرمی     بازده      توان

 

الف).به صفاتی که به طور ناگهانی در یک فرد ظاهر می شود......... گویند.

ب)در یک اتم مجموع پروتون و نوترون را .........گویند.

ج)ستارهای که دمای آن20تا 30 هزار درجه باشد نور آن .........دیده می شود.

د)نسبت کار مفید به انرژی مصرف شده را ..........گویند.

2 جملات غلط و صحیح را مشخص کرده و علت غلط بودن را بنویسید(5/1نمره)

الف)هر اتمی که الکترون بگیرد یا از دست بدهد به یون تبدیل می شود.

.........................................................................................................................................................

ب)فسیل ها فقط در دریاها  و اقیانوس ها بوجود می آیند.

..................................................................................................................................................................

ج)هر وقت نیرویی به جسمی وارد شود احتمالا کاری انجام گرفته است.

..........................................................................................................................................

3-گزینه صحیح را انتخاب کنید(5/2نمره)

-Aکدام دانشمند مدل منظومه شمسی را برای اتم ارایه داد؟

الف)تامسون           ب)رادرفورد                      ج)بور                              د)چادویک

 

B-در عمل جهش تغییر درکدام قسمت صورت می گیرد؟

الف)تعداد کرومزوم   ب)تعداد سلول                   ج)مولکول DNA              د)سلول های جنسی

 

C –در کدام ماشین همیشه مزیت مکانیکی بزرگتر از یک است؟

الف)سطح شیب دار        ب)الاکلنگ                            ج)قرقره ثابت                د)اهرم نوع سوم

D-  سدیم کلرید چه نوع ترکیبی است؟

   الف)ترکیب مولکولی    ب)نوعی باز         ج)تر کیب  یونی سدیم منفی و کلر   د)تر کیب یونی سدیم مثبت و کلر منفی

 

4-احمد تعداد 20 پله را در مدت 5 ثانیه بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 20 سانتی متر و وزن احمد 600 نیوتن باشد . توان احمد چند وات و جند کیلو وات است؟(2نمره)

 

 

 

5-باز ده ماشینی 50/ است اگر این ماشین 7000 ژول انرژی مصرف کند چند زول کار مفید می تواند انجام دهد؟(5/1نمره)

 

 

 

 

6-در شکلهای زیر مزیت مکانیکی دستگاه را بدست آورید.(5/1نمره)

 

 

 

 

 

7-هر یک از توضیحات را به کلمه مورد نظر وصل کنید(25/1نمره)

الف)این سیارات جز سیارات داخلی و خارجی نیست                                                                    .  طیف نگار

ب)از برخورد دو ورقه اقیانوسی با قاره ای بوجود می آید.                                                            . صورت فلکی

ج)به مجموع ستارگان که شکل ویژه دارند گفته می شود                                                                          .گودال اقیانوسی

د)به وسیله این دستگاه اطلاعاتی در مورد ترکیب ستارگان بدست می آید                                          .عدد اتمی                            

ه)به تعداد پروتون های  یک اتم گفته می شود.                                                                            .پلوتو

 

8 دلایل وگنر مبنی بر اینکه در حدود 200میلیون سال یش همه خشکی ها به هم متصل بوده اند را بیان کنید.(سه مورد)(75/)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

9-در برخورد دو ورقه اقیانوسی ورقه ها چگونه قرار می گیرند و کدام پدیده های زمین شناسی ایجاد می شود .؟(5/1نمره)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

10-جدول زیر را کامل کنید(1نمره)

 

نوع ماشین

نوع کمک کردن

جک اتومبیل

تغییرجهت و

 

فقط تغییر جهت نیرو

قرقره متحرک

 

 

افزا یش مسافت اثر نیرو

11-الف)نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.     (2نمره)

ب)مزیت مکانیکی دستگاه را حساب کنید.                                                 

12-علی هنگام استفاده از چرخ دستی حدود 20000ژول انرژی مصرف می کند اگر 5000ژول آن صرف غلبه بر اصطکاک شود.بازده چرخ دستی چقدر است؟چه مقدار انرزی هدر رفته است؟(5/1نمره)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

13- عنصر مجهول (x)92 الکترونون 92 پروتون و 146نوترون دارد در موردآن به سوالات زیر پاسخ دهید.(1نمره)

الف)عدد اتمی وعددجرمی آن چند است؟چرا؟

........................................................................................................................................................

ب)جایگاه عدد جرمی و عدد اتمی را در نماد شیمیاییXنشان دهید.

........................................................................................................................................................

 

2برابرنمره پایان ترم+نمره میان ترم +نمره فعالیت کلاسی +نمره پژوهش    =نمره کل

                                      5

روزت را بنگر,24ساعت کامل به اندازه کافی وقت هست که به روزی بزرگ تبدیل شود.           

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 خرداد1390ساعت 21:31  توسط جودکی  | 

المپیاد علمی علوم سوم

 

  -المپیاد علمی علوم تجربی                                  1385 –مدرسه راهنمایی یاسین

1-مدل اتمی فعلی به نظر کدام دانشمند نزدیک تر است؟

الف)تامسون       ب)بور        ج)رادرفورد        د)دالتون

..........................................................................................................................................

2-سنگین ترین ذره اتم..........و سبکترین ذره ی آن.......نام دارد.

الف)نوترون-پروتون                 ب)نوترون –الکترون

ج)پروتون-نوترون                    د)الکترون-پروتون

..........................................................................................................................................

3-با توجه به جدول کدام مقایسه زیر درست است؟

ذره

الکترون

پروتون

نوترون

بار

q 1

q 2

q 3

جرم

m 1

m 2

m 3

 

الف)q 2=-q 1    ب)m 3=m 2-m 1     ج)q 2=q 3+q 1    د)m 2=m 1

..........................................................................................................................................

4-اگر عدد اتمی عنصری z و عدد جرمی آن 3+z2باشد,تعداد نوترون ها کدام است؟

الف)z                      ب)z2                    ج)z-3                       د)z+3

..........................................................................................................................................

5-کدام ذره ی اتم تعیین کننده ی نوع آن و خواص شیمیایی منحصر به فرد ان میباشد؟

الف)پروتون          ب)نوترون               ج)الکترون                  د)الکترون و نوترون

..........................................................................................................................................

6-کدام ذره اتم ابر الکتریکی ندارد؟

الف)پروتون         ب)الکترون           ج)پروتون و الکترون          د)نوترون

..........................................................................................................................................

7-ایزوتوپهای یک عنصر در کدام مورد زیر ممکن است با هم تفاوت داشته باشند؟

الف)خواص شیمیایی ب)خواص فیریکی ج)خواص فیزیکی وابسته به جرم د)خواص فیزیکی و شیمیایی

..........................................................................................................................................

8-ذره ای از اتم که دارای بار منفی است ..........می گویند.

الف)الکترون       ب)نوترون            ج)الکترون و نوترون               د)پروتون

..........................................................................................................................................

9-در فرمول شیمیایی   Ca(OH)2  نسبت تعداد اتم به عناصر کدام است؟

الف)5/3             ب)2/3                      ج)3/5                         د)2/4

..........................................................................................................................................

10-اگر یک اتم خنثی یک الکترون از دست بدهد چه چیزی تشکیل می شود؟

الف)گاز            ب)یون                       ج)اسید                        د)مولکول

..........................................................................................................................................

11-رسانایی الکتزیکی کدام گزینه ی زیر از بقیه بیشتر است؟

الف)آب مقطر   ب)آب معمولی             ج)آب نمک                    د)محلول شکر در آب

..........................................................................................................................................

12-فنول فتالین در آب لیمو به چه رنگی در می آید؟

الف)سرخ        ب) بی رنگ                 ج)آبی                           د)زرد

..........................................................................................................................................

13-کدام یک از گونه های زیرمدت زمان کوتاه تری است که  روی زمین زندگی می کنند؟

الف)انسان ها    ب)حشرات                ج)ماهی ها                      د)خزند گان

..........................................................................................................................................

14-علت ایجاد جهش مربوط به  کدام یک از  عوامل زیر است؟

الف)سازگاری جانداران با محیط  ب)انتخاب طبیعی  ج)مواد شیمیایی و دارویی د)عدم استعمال اندام

..........................................................................................................................................

15-بزرگ و نازک بودن برگ کدو جه کمکی به آن می کند؟..........فتوسنتز و تولید ...........

الف)کاهش-میوهی بزرگ ب)کاهش-ساقه ی بزرگ  ج)افزایش –میوه ی بزرگ د)افزایش-ساقه ی کوچک

 

 

 

16-منظور از انتخاب طبیعی کدام است؟محیط افراد ..................

الف)سازگار را به وجود می آورد                                                ب)سازگار را حذف می کند       ج)سازگار را انتخاب می کند                                                       د)نا سازگار را به وجود نمی آورد

..........................................................................................................................................

17-کدام پدیده در تمام حاشیه ی ورقه های سازنده ی سنگ کره ی زمین به وجود می آید؟

الف)آتشفشان           ب)زلزله                  ج) کوه میان اقیانوسی                د)جزایر قوسی

..........................................................................................................................................

18-ورقه ها نسبت به هم  به کدام شکل زیر حرکت نمی کنند؟

الف)دور شدن           ب)نزدیک شدن              ج)بالا آمدن                              د)لغزیدن

..........................................................................................................................................

19-جنس سیارک ها بیشتر از چه مواردی است؟

الف)مواد آهکی و غبار یخ   ب)مواد آهکی وآالو مینیومی ج)مواد آهنی و سیلیکاتی   د)مواد سیلیکاتی

..........................................................................................................................................

20- دب اکبر نوعی ........... است؟

الف)صورت فلکی                ب)دنباله دار                     ج)شهاب                     د)سیارک

..........................................................................................................................................

21-برای تجزیه ی نور ستاره از چه وسیلهای استفاده میشود؟

الف)روش مثلث بندی              ب)تلسکوپ                  ج)طیف نگار               د)زاویه یاب

..........................................................................................................................................

22-کدام یک از رنگهای زیر  بیانگر دمای بیشتری است؟

الف)زرد قرمز                    ب)آبی                          ج)قرمز                     د)زرد

..........................................................................................................................................

23-رنگ هر ستاره چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

الف)نوع ترکیب آن     ب)دمای سطحی آن     ج)نوع ترکیب و دمای آن     د)فاصله آن از زمین

..........................................................................................................................................

24-منشا گرمای خورشید چیست و از چه نوع واکنشی است؟

الف)جوش هسته ای و از تبدیل هلیم به هیدروژن                 ب)جوش هسته ای و از تبدیل هیدرو ژن به هلیم

ج) شکافت هسته ای و از تبدیل هلیم به هیدرو ژن                        د)شکافت هسته ای و از تبدیل هیدرو ژن به هلیم

..........................................................................................................................................

25-در محل دور شدن ورقه کدام گزینه ی زیر به وجود نمی آید؟

الف)گودال عمیق اقیانوسی          ب)آتش فشان             ج)کوه میان اقیانوسی         د)زمین لرزه

..........................................................................................................................................

26-پدیده های حاصل از نزدیک شدن ورقه ها به هم به دلیل .................ورقه ها است.

الف)خصوصیات فیزیکی و شیمیایی     ب)خصوصیات فیزیکی    ج)خصوصیات شیمیایی      د)چگالی

..........................................................................................................................................

27-کدام یک از موارد زیر صفات سازگار با محیط را گسترش می دهد؟

الف)جهش                              ب)عدم استعمال اندام                  ج)انتخاب طبیعی             د)DNA

..........................................................................................................................................

28-کدام یک از مواد زیر اسید قوی است؟

الف)اسید معده                          ب)آبلیمو                                ج)سرکه                       د)شیر

..........................................................................................................................................

29-محلول کدام ماده در آب تورنسل را به رنگ قرمز در می اورد؟

الف)H2O2                     ب)NH3                          ج)NaCl                د)CO2

..........................................................................................................................................

30-نماد شیمیایی کدام عنصر با توجه به نام لاتین آن درست نوشته شده است؟

الف)Chlorine=Ch          ب)         Phosphorus=phج)  Carbon=Ca      د)Helium=He

..........................................................................................................................................

 

-          روزت را بنگر, 24 ساعت کامل است . به اندازه کافی وقت هست که به روزی بزرگ تبدیل شود.

 

                                                                                                                         طراح: صارمی

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 خرداد1390ساعت 21:26  توسط جودکی  | 

سوال سال اول

1

)( امتحان پایان ترم عل مٌ تجرتی سال ا لً راىنمایی مذرسو راىنمایی چمران1

نام نام خان اٌدگی: خرداد 87 مذت امتحان: 70 دقیقو

1نمره( / -1 جاىای خالی را تا کلمو مناسة پر کنیذ.) 5

الف( م اُد درضت ریسی ک ت سُط ر دَ حمل میط دُ.............وام دارد.

ب( رٌ چ از سطح زمیه د رَ ض یُم ویر یَ کطص زمیه بر ر یَ اجسام ..................... می ض دُ

ج( ب مجم عُ ط لُ اٌیی ک متحرک برای رفته از مبذا ب مقصذ می پیمایذ ...............گفت می ض د

د( در ایجاد ویر مٌیط ................... جسم ضرکت داروذ.

ي( ابر اٌی ..............در اثر بالا رفته سریع اٌُ تطکیل می ض وُذ.

(َآ وَذ اٌی...........آب م اُد مَعذوی )ضیري خام (را از زیط ب برگ می رساوذ.

............................................................................................................................

-2 گسینو صحیح را مشخص کنیذ.) 2نمره(

کذامیک از م اُد زیر ر بَ خمیری داروذ؟ -A

الف( یخ ب( شیشه ج( آهن د( مس

کذام گر يَ از گیا اٌن زیر )) مٌیط سبس(( سٌتىذ؟ -B

الف( خزه ب( مخروط داران ج(سرخس د(گل دار

تبذیل مایع ب گاز ............... وام دارد. -C

الف( چگالش ب( تصعیذ ج( میعان د( تبخیر

کذامیک از م اُد زیر عىصر می باضىذ؟ -D

الف( آب ب( کربن دی اکسیذ ج( گوگرد د( آهن اکسیذ

. .... ..................................................................................................................................

1نمره( / -3 جذ لً مفي مٌی زیر را کامل کنیذ.) 25

..... ....................................................................................................................................

0 ومري( / -4 از ع اُمل م ثُر بر سرعت تبخیر س م رُد را وام ببریذ.) 75

............................................................................................................................

-5 د مطخصي ویر را وام ببریذ.) 1ومري(

2

..... ....................................................................................................................................

-6 علی در د رًان نقاىت تیماری ا رًی نٌ تو سر می ترد. یکی از د سًتان ا سرما خ رٌده تو مذرسو

نیامذه است. ا می خ اٌىذ تو عیادت د سًتش تر دً اما مادر اجازه نمی دىذ. چرا؟) 1 نمره(

..... ....................................................................................................................................

1 ومري( / -7 برای فت سُىتس ج م اُدی ویاز است چ م اُدی ت لُیذ می ض وُذ؟) 25

..... ....................................................................................................................................

-8 ت ضٌیح دىیذ در کذام یک از اشکال زیر ت پٌ تعذ از رىا شذن مسافت تیشتری طی می کنذ)جرم ت پٌيا

1نمره( / تراتر است() 25

..... .............................................................................................................................

1ومري( / -9 برای رٌیک از م اُرد زیر چ را یٌ پیطى اٍد می کىیذ؟) 5

الف( جذا کردن د لی اُن ک در مٌ گیر کردي اوذ.

ب( جذا کردن برادي آ هٌ از خاک اري .

ج(آب نًمک

..... ....................................................................................................................................

1ومري( / -10 مطخص کىیذ رٌ یک از م اُرد زیر جسء کذام دست از بی م رٍگان است.) 75

الف(لیسو..................ب(ستاره دریایی..............ج( ىیذر................. ..

د(خرخاکی.................ه(خیار دریایی................ (ًکرم آسکاریس........ ..

..... ....................................................................................................................................

-11 د یََژگی م مٍ م اُد آبرفتی را وام ببریذ؟) 5/ ومري(

..... ....................................................................................................................................

-12 خرگ ضُی در مذت یک دقیق مسافت 480 متری را طی میکىذ سرعت ایه خرگ شُ چىذ متر بر ثاوی 1ومري( / است؟ و ضُته فرم لُ السامی است ) 25

ر زًت را تنگر, 24 ساعت کامل است. تو انذازه کافی قًت ىست کو تو ر زًی تسرگ تثذیل ش دٌ

3

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 خرداد1390ساعت 21:24  توسط جودکی  | 

آزمایش اثر غلظت بر سرعت واکنش

نام آزمایش :   بررسی اثر غلظت بر سرعت واکنش

مواد و وسایل مورد نیاز :

1-   لوله آزمایش  2- کاغذ سمباده 3- پوآر  4- پیپت مدرج 10 میلی لیتری  5- آب مقطر   6- نوار منیزیم  4 سانتیمتر  7- هیدرو کلرید اسید غلیظ  6 میلی لیتر

شرح آزمایش :

1-  در یک لوله آزمایش5 میلی لیتر هیدروکلریک اسید غلیظ بریزید.

2-  در لوله دیگر درآغاز 4 میلی لیتر آب مقطر بریزید سپس 1 میلی لیتر هیدروکلریک اسید غلیظ به آن بیفزایید.به این ترتیب اسید را کمی رقیق می کند.

توجه : نخست آب پس از آن اسید را در لوله  بریزید .

3-   در  هر یک از لوله ها یک تکه 2 سانتی متری نوار منیزیم بیندازید . اگر سطح نوا ر جلای فلزی ندارد  پیش از انجام آزمایش با کاغذ سمباده آن راتمیز کنید . لوله ها را تکان دهید . سرعت نا پدید شدن منیزیم در کدام لوله یبشتر است ؟

(منیزیم درلوله حا وی هیدروکلیک اسید غلیظ زود تر نا پدید می شود . )

-چه عاملی باعث تفاوت سرعت واکنش در لوله شده است ؟     ( غلیظ بودن اسید )

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 خرداد1390ساعت 21:17  توسط جودکی  | 

آزمایش گرماده

نام آزمایش :  آشنایی با واکنش گرماده

مواد و وسایل مورد نیاز :

1-   بشر  50 میلی لیتری  2 – استوانه مدرج  3 – همزن شیشه ای  4- دما سنج  5- کلسیم کلرید خشک  6- آب مقطر   7- ترا زو

شرح آزمایش :

1-   با استوانه مدرج  20 میلی لیتر آب بر داشته و در بشر بریزید . دماسنج را در بشر بگذارید ودمای آب را یادداشت کنید .

2-   دو گرم کلسیم کلرید را با ترازو وزن کرده و به بشر بیفزایید . در حالی که مخلوط را به می زنید به تغییر دمای دماسنج نگاه کنید . آیا دما بالاتر می رود ؟   ( بله )      بشر را لمس کنید  چه احساسی می کنید ؟         ( بدنه بشر گرم شده است )

-        حل شدن کلرید کلسیم در آب چه نوع واکنشی است ؟      ( گرماده )

-        چرا آب درون بشر گرم می شود ؟          ( زیرا با حل شدن کلسیم کلرید در آب  گرما آزاد می شود  )

-        چند واکنش گرماده نام ببرید ؟         ( سوختن چوب ومواد سوختنی – انفجار مواد منفجره )

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 خرداد1390ساعت 21:15  توسط جودکی  | 

نمونه سوال پایانی درس علوم پایه اول

بنام هستی بخش یکتا

                                امتحان پایان ترم درس علوم تجربی پايه اول

نام و نام خانوادگی:                                                   نام پدر:                                      خرداد  90                                                                         زمان پاسخگویی :  60  دقیقه

ردیف

 

بارم

1

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید

الف) ما ده ای که ذره های سازنده آن از اتم های یکسانی باشد.....................نامیده می شود.

ب) ابری که نزدیک به سطح زمین تشکیل شده باشد  را....................می گویند.

ج) ................. مرز بین موجودات زنده و غیر زنده هستند.

د) عامل اصلی به وجود آورنده ی امواج دریا...................... است.

2

2

گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید

 1-حجم مساوی از چند ماده ی مختلف را به یک اندازه گرم کرده ایم  میزان افزایش حجم کدامیک بیشتر است.

الف)آهن                                    ب)اکسیزن                           ج)آب                         د)شیشه

2-بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارند؟

الف)مرجان ها                          ب)حشرات                              ج)شقایق دریایی            د)ستاره دریایی

3-عامل بیماری مالاریا کدام گروه از میکروبها می باشند؟

الف)باکتری ها                          ب)آغازیان                              ج)ویروس                    د)قارچ

4-دایناسور ها جزء کدام گرزوه از مهره داران محسوب می شوند؟

الف)پستانداران                        ب)پرندگان                                ج)دوزیستان                 د)خزندگان

1

3

گزینه  سمت راست را به گزینه ی سمت چپ مناسب آن متصل کنید .

تبدیل جامد به مایع                   تبخیر

تبدیل مایع به گاز                    تصعید

تبدیل جامد به بخار                  ذوب

                                         چگالش

75/0

4

در هر یک از جملات زیر یک غلط علمی وجود دارد آنها را مشخص کنید و معادل صحیح آن را بنویسید.

الف) یک وزنه که از سقف آویخته شده است دارای انرزی جنبشی است.

 

ب) همه ی نافلزات جریان برق و گرما را به خوبی از خود عبور می دهند.

 

ج)برای اندازه گیری وزن از ترازو استفاده می کنیم

 

5/1

5

تفاوت جانوران شکارچی و انگل چیست؟

 

 

5/0

6

میزان آبهای جاری یک منطقه به چه عواملی بستگی دارند؟(4 مورد)

 

 

1

7

 

 

 

 

سه تفاوت قورباغه  با وزغ را بنویسید.

 

 

5/1

8

مشخصه های نیرو را نام ببرید

 

 

5/0

9

هر یک از موارد زیر را تعریف کنید

الف) آبرفت :

 

ب)  آوند  :

 

ج) اصطکاک :

 

د)  آلیاژ :

 

2

10

الف ) نمودار زیر را کامل کنید(1نمره)

                                                                                                    

                                       ...............                                         خزه

                                                                                                    

   گیاهان

                                                                     بدون دانه                             ..............

                                 آوند دار                                                                   ..............

 


                                                                                         .................           

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         گل دار

 

 

 

 

ب)قسمت های مختلف شکل زیر را نام گذاری کنید(75/0نمره)

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

        ج)شخصی برای رسیدن از نقطه A به نقطه B مسیر زیر را طی کرده است میزان جابجایی و مسافت طی شده را حساب کنید.(5/0نمره)

 

 

 

د) برای هر یک از موارد زیر چه راهی را پیشنهاد می کنید؟(1نمره)

 

الف)جدا کردن دو لیوان فلزی که در هم گیر کرده اند

 

 

 

ب)جدا کردن براده آهن از خاک اره

 

 

                                                                                           

25/3

11

 

علی مبتلا به بیماری اوریون بوده و اکنون مرحله نقا هت  بیماری را طی می کند او  می خواهد به خانه دوستش که سرماخورده است برود ولی مادرش به او اجازه نمی دهد به نظر شما دلیل این کار چیست؟

 

 

 

 

 

1

 

روزت را بنگر 24 ساعت کامل  است به اندازه کافی وقت هست که به روزی بزرگ تبدیل  شود.

 

جمع بارم 15

موفق باشید

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 خرداد1390ساعت 21:8  توسط جودکی  | 

مونه سوال پایانی درس علوم پایه دوم

به نا م خدا

   رد یف

    نام ونام خانودگی:                                                                                       آزمون پایانی درس علوم تجربی   خرداد  90

     پایه :دوم راهنمایی                                                                                                                                                                                   مدت پاسخگویی: 60 دقیقه  

        بار م

  1

جملات صحیح وغلط را باعلامت + مشخص کنید.                                                                                                                                                     

*  تغییر گرماده به تغییرهایی گفته می شود که با آزاد کردن انرژی بصورت گرما همراه اند.                    ص (    )                              غ (    )

*  تصویری که در آینه تخت تشکیل می شود یک تصویر حقیقی است.                                                 ص  (   )                              غ  (   )

*  به سنگ هایی که نفت در آنها تشکیل می شود سنگ مخزن می گویند.                                           ص  (    )                              غ  (   )

*  ویتا مین  B  در بدن به وسیله با کتری در داخل روده بزرگ ساخته می شود.                                       ص  (   )                              غ  (   )

1

2  

گزینه صحیح را با علامت + مشخص نمائید.

*  ترشح صفرا به وسیله کدام بخش از دستگاه گوارش صورت می گیرد؟

          الف) روده باریک  (  )                        ب) کبد  (  )                                        ج) غدد بزاقی (  )                                             د) معده (  )

*  وظیفه پلاکت ها در خون چیست؟

          الف) دفاع از بدن (  )                       ب) تنظیم دمای بدن (  )                        ج) انعقاد خون (  )                                         د) انتقال مواد (  )

*  انتقال گرما به روش همرفت در کدام ماده صورت می گیرد ؟

         الف) آهن (  )                                  ب) شیشه (  )                                      ج) چوب (  )                                                  د) آب (  )

*  کدام کانی جزء کانی ها ی اولیه می باشد؟

         الف) فلد سفا ت (  )                          ب)ژیپس (  )                                       ج) ر س (  )                                                  د) کلسیت (  )

1

3  

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

*  به وا کنش یک ماده با اکسیژن را  ..................   گویند.

*  در ساخت پیرا بین از آینه   ....................  استفاده می شود.

*  از دگرگون شدن سنگ آهک سنگ دگرگون شده ی   .....................  بوجود می آید.

*  بیشتر عمل جذب غذا در   ................   انجام می شود.

1

4                          

 جمله ستون    الف   را به کلمه  مناسب ستون     ب     وصل کنید.                                                   الف                                                 ب

                                                                                                                    مجموعه چند اندام با یکدیگر                                  بافت

                                                                                                     محصول همیشگی تنفس                                    ماگما

                                                                                                 سنگهای ذوب شده دزر داخل گوشته                                   دی اکسید کربن

                                                                                       مایع داخل لوله های یخساز یخچال که به گاز تبدیل می شود                                  دستگاه

                                                                                                                                                                        فریو ن

1

5

به این سوالات جواب کوتاه و مفید بدهید.

*  فردی که گره خونی  A  دارد به چه افرادی می تواند خون بدهد؟ 

*  هسته زمین از چه عنصر هایی تشکیل شده است؟

*  مقدار انرژی تابشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد؟

*  برای شناسایی نشاسته چه می کنید؟

2

6

هر یک از کلمات زیر را توضیح دهید.

الف) هضم :

 

ب) کاتالیز گر :

 

 ج ) سنگ کره :

 

  د ) لنف :

2

 

7

جدول مقابل را کامل کنید.

نام اندام

محل قرارگیری در بدن

                                           وظیفه

   کلیه

 

 

  معده

 

 

1

8

قسمت های مشخص شده در شکل را  نام گذاری کنید.

الف:………..

ب:…………

ج:…………

د:………….

                                     

1

9

نمودار مفهومی زیر را کامل کنید.                        

                                              

منابع انرژي

تمام شدني

آب جاري

خورشيد

زغال سنگ

                                                                             

5/0

10

گلبولهای سفید چگونه با میکروبها مبارزه میکنند (2 مورد)

5/0

11

نقش لیپید ها را در بدن بنویسید.

5/0

12

چه افراد ی به غذا هایی احتیاج دارند که برای رشد مناسب باشد ؟

5/0

13

تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بنویسید.

5/0

14

فوا ید گیا خاک را بنویسید(2 مورد)

5/0

15

هر یک از سنگهای زیر جزء کدام دسته از سنگها می باشند .

              زغال سنگ (                               )       گرا نیت (                                        )

5/0

16

دو خصوصیت برای موج های الکترو مغنا طیسی بنو یسید.

5/0

17

معادله نوشتاری واکنش شیمیایی زیر را تکمیل وفراورده را درآن مشخص کنید.                                   تجزیه با جریان برق

                                                                                                         اکسیژن + هیدروژن                              ................

5/0

18

شکل عدسی واگرا  بکشید  و مسیر پرتو های تابشی وشکست را در آن رسم کنید .

5/0

 

موفق باشید   طراح سوال  :ایرج جودکی

15

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 خرداد1390ساعت 21:5  توسط جودکی  | 

چرخه زندگی خزه

برای دانلود چرخه اینجا را کلیک کنید
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 اردیبهشت1390ساعت 9:59  توسط جودکی  | 

نمودار طبقه بندی گیاهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 25 اردیبهشت1390ساعت 9:54  توسط جودکی  | 

مطالب قدیمی‌تر